Polityka prywatności

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej www.zlotapraga.com jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, ul. Grenadierów 21, 04-052 Warszawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w bazie strony internetowej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, z którego wchodzili Państwo na naszą stronę, dane o lokalu. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, utrwalanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Właściciel strony internetowej www.zlotapraga.com, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, nie udostępnia danych osobowych w niej zapisanych osobom trzecim,
z wyjątkiem firmy informatycznej świadczącej dla naszej strony obsługę IT oraz podmiotów, z którymi współdziałanie jest konieczne oraz wymagane przez prawo.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażacie Państwo wypełniając formularz z osobnym przyciskiem wyboru (akceptuj). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo
w dowolnym momencie wycofać zgodę.                                                                                              

Celem nadrzędnym przetwarzania danych osobowych na stronie www.zlotapraga.com jest zapewnienie użytkownikom bieżącego dostępu do informacji na stronie oraz zapewnienie aktualnych kanałów komunikacji dwustronnej. Dodatkowym celem jest badanie/budowanie statystyki odwiedzin strony www. Do przedstawienia treści, obsługi formularza używamy na stronie www plików cookies.

Okres przechowywania danych: maksimum 3 lata od momentu ostatniego zalogowania się na stronę lub wygaśnięcia przesłanek prawnych.

W ramach ochrony danych osobowych macie Państwo prawo do:

Powyższe prawa mogą być zgłaszane Administratorowi danych osobowych na piśmie na adres Spółdzielni lub drogą mailową na adres: zarzad@osiedle-mlodych.pl
Ponadto przysługuje Państwu prawo – w przypadku powzięcia podejrzenia o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej – wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych.